DD#35 – Lots of Light Bulbs – or the first chart?

Bố , mở điện thoại ra đọc lúc đang chơi với Nam Anh. Anh cu chồm ra nhìn, thấy bố đang đọc bài này (https://policyviz.com/2019/03/21/arc-dot-chart-in-excel/) liền thích chí kêu lên “ối nhiều đèn đẹp thế!”. Thế là bố vứt luôn điện thoại, và cùng Nam Anh vẽ cái Biểu đồ đầu tiên trong đời của bạn ấy. Ở trong lớp học mà con mới đổi sang được 3 tuần ý, có bao nhiêu bạn là con gái, và bao nhiêu bạn là con trai?

Cái ảnh “nhiều đèn đẹp thế” gốc nó là cái này 😛

Published by

Nguyễn Huy Dũng

My core values are Proactive, Understanding, Growth, Balance and Impact. My "Why" is to help other humans live this extraordinary rare thing call "Life" in the most happy and meaningful way possible. I share my thoughts and learnings and experiences and creations here, in hope of giving some small value to your life. Read more about me: https://nguyen.huydung.com/about-me

Share your thought