Drawing

DD#35 – Lots of Light Bulbs – or the first chart?

Bố hư, mở điện thoại ra đọc lúc đang chơi với Nam Anh. Anh cu chồm ra nhìn, thấy bố đang đọc bài này (https://policyviz.com/2019/03/21/arc-dot-chart-in-excel/) liền thích chí kêu lên “ối nhiều đèn đẹp thế!”. Thế là bố vứt luôn điện thoại, và cùng Nam Anh vẽ cái Biểu đồ đầu tiên trong đời của …

DD#35 – Lots of Light Bulbs – or the first chart? Read More »

Daily Drawing #30 – The ONE thing to do to make people like you more AND think that you are smart

The “tip” today can be rather counter intuitive. But the more I think about it, the more it makes total sense. It is also the one thing that I do not do frequently enough. One obvious area to improve here. So, what is it? What is the ONE thing to do that can do both, …

Daily Drawing #30 – The ONE thing to do to make people like you more AND think that you are smart Read More »